niedziela, 30 kwietnia 2017

Makijaż inspirowany | Kim Kardashian

makijaż kim kardashian, oczy, twarz

PODKŁAD - MEXMO Pro hydrating+ BIELENDA MATT
KOREKTOR - ASTOR PERFECT STAY 24h
PUDER - INGRID bambusowy sypki
BRONZER -  KOBO 
ROZŚWIETLACZ - MY SECRET face iluminator
BRWI - POMADA INGLOT
CIENIE - PALETA WIBO neutral
EYELINER - MEXMO lovely look
TUSZ - MAYBELLINE the falsies waterproof + BOURJOUIS 
RZĘSY - MEXMO
USTA - POMADKA WIBO MILION DOLLAR LIPS + KONTURÓWKA MEXMO matowa

kim kardashianmakijaż, makijaż oczu, makijaż twarzy  
Udostępnij

sobota, 29 kwietnia 2017

Fryzury - wiosna 2017 | Co będzie modne? Inspiracje

Wio­sna to naj­lep­szy czas na zmianę fry­zury. Trendy 2017 pomogą roz­wiać każde wąt­pli­wo­ści jaką fry­zurę wybrać. Dzi­siaj przed­sta­wię Wam kilka inspi­ra­cji na sezon wio­senny. Zapra­szam.

GRZYWKA

Według mnie grzywka, to naj­szyb­szy spo­sób na totalną meta­mor­fozę wło­sów. Odpo­wied­nio dobrana potrafi zdzia­łać cuda. W tym sezo­nie modna będzie grzywka z lat 80 – ścięta na pro­sto, postrzę­piona.

blondynka, brunetka, włosy, jak obciąć włosy? , grzywka, lata 80

WARKOCZYKI BOHO

Ten styl jest cały czas na topie. War­ko­czyki doda­dzą deli­kat­no­ści fry­zu­rze.

ślub, ślubna fryzura, boho


KOK NA CZUBKU GŁOWY

Taka fry­zura spraw­dzi się w wer­sji na co dzień. Będzie rów­nież dobrą opcją na wie­czorną imprezę z przy­ja­ciółką.

koczek, kok, samuraj, kok samuraj


KOLOROWE WŁOSY

To dopiero hit! Możesz mieć kolor jaki tylko sobie wyma­rzysz. Marka Loreal wypu­ściła takie kolo­rowe spray’e. Dostępne są w Ros­sma­nie.

trendy 2017, farbowanie włosów, włosy, fryzury 2017


BOB

Ale nie kla­syczny. Koń­cówki powinny być lekko poszar­pane. Jeśli decy­du­jesz się na boba z grzywką, to pamię­taj o tym, że grzywka powinna być taka sama.

bob, postrzępiony bob, fryzura wiosna 2017


WARKOCZE

Zapla­tane od samego czubka głowy. Świetna fry­zura do spor­to­wych sty­li­za­cji.

warkocze, fryzura, włosy 2017, stylizacja włosów


KOK Z PRZEDZIAŁKIEM

Kla­syczna i banal­nie pro­sta do wyko­na­nia fry­zura. Takie upię­cie spraw­dzi się w każ­dej sytu­acji.

fryzury ślubne, ślub 2017, fryzury ślubne 2017, włosy
Udostępnij

czwartek, 27 kwietnia 2017

ZARABIANIE NA BLOGU | JAK WYGLĄDA WSPÓŁPRACA Z BLOGERAMI OD STRONY FIRMY? NA ILE BLOGER WYCENIA SWOJĄ PRACĘ? KILKA RAD ORAZ WSKAZÓWEK

Nie wiem czy wie­cie, ale z wykształ­ce­nia jestem han­dlow­cem i w takiej branży obec­nie pra­cuję. Nie będę pisać gdzie dokład­nie, bo nie o to w tym wpi­sie cho­dzi. Napi­szę tylko tyle, że do moich obo­wiąz­ków należy rów­nież kon­takt z nami czyli blo­gerami. W dzi­siej­szym poście chcia­ła­bym Wam napi­sać o tym ile można zaro­bić na jed­nym poście – bez owi­ja­nia w jaką­kol­wiek bawełnę. Pamię­tajcie tylko, że piszę o moich doświad­cze­niach i o tym, że stawki mogą być wyż­sze, ale rów­nież niż­sze. Wszystko zależy od branży i od tego na ile dany blo­ger się ceni.
Dam Wam rów­nież kilka wska­zó­wek doty­czą­cych kore­spon­den­cji oraz czego nie robić, tak aby nie zra­zić do sie­bie danej marki. Zacz­niemy od zarob­ków, bo to pew­nie inte­re­suje Was naj­bar­dziej.

ile zarabia bloger, cena za wpis na blogu

ZAROBKI
Nie od dzi­siaj wia­domo, że na blo­go­wa­niu da się zaro­bić w każ­dym słowa tego zna­cze­niu. Mogą to być małe kwoty tzw. na waciki, ale mogą być rów­nież i takie z któ­rych spo­koj­nie wyży­je­cie cały mie­siąc nie robiąc nic oprócz blo­go­wa­nia.
50 – 2500 UU (uni­kalny użyt­kow­nik)
Tutaj blo­gerzy zazwy­czaj zga­dzają się na bar­ter. Nie pro­szą o żadne umowy cho­ciaż zda­rzają się przy­padki, że blo­ger dostaje wyna­gro­dze­nie i wtedy pod­pi­sy­wana jest zazwy­czaj umowa o dzieło. W zamian za pro­dukt piszą recen­zję na jego temat. Kwota bar­teru wynosi 10–200 zło­tych.
2500 – 4000 UU
Bar­ter jesz­cze wcho­dzi w grę i wynosi około 300–500 zło­tych. Zazwy­czaj wygląda to tak jak w przy­padku o któ­rym pisa­łam wcze­śniej.
4000 – 10 000 UU
Przy takich sta­ty­sty­kach zostaje pod­pi­sana umowa w któ­rej zostaje zawarta kwota usta­lona przez obie strony oraz warunki umowy jak i kon­se­kwen­cje z nie­wy­wią­za­nia się z niej. Reklama na takim blogu kosz­tuje 500–1500 zło­tych.
10 000–40 000 UU
Tak jak w przy­padku powy­żej pod­pi­sy­wana zostaje umowa. Cena za wpis wynosi 2000–2500 zło­tych. W tej cenie blo­ger zazwy­czaj pro­po­nuje wpis, kon­kurs, pro­mo­cja w social mediach. Niek­tó­rzy pro­po­nują rów­nież SEO dzięki czemu wpisy mają więk­sza ilość odsłon.
Tak jak napisa­łam wcze­śniej – kwoty które zostały podane, są kwo­tami z któ­rymi spo­tka­łam się ja. Jasne jest to, że każdy blo­ger ceni się ina­czej i mogą się one róż­nić.
Skoro kwoty mamy już za sobą, to teraz przejdźmy do tego jakich błę­dów nie popeł­niać pod­czas roz­mów z fir­mami.

ile zarabia bloger, cena za wpis na blogu

CZEGO NIE ROBIĆ?
1. ZAWSZE WYSYŁAJ SWOJE STATYSTYKI (AKTUALNE) – jeśli na blogu chcesz zara­biać, to taki screen musisz wysłać. Nikt nie zapłaci Tobie za to, że napi­szesz ilu masz czy­tel­ni­ków czy też odsłon. To musi być udo­ku­men­to­wane. Sta­ty­styki naj­le­piej wysy­łać nie star­sze niż trzy mie­siące.
2. PRZEDSTAW SIĘ I NAPISZ KILKA SŁÓW O SOBIE – napisz coś w kilku zda­niach o sobie. Jak się nazy­wasz, jakie masz pasje. Pamię­taj tylko o tym żeby nie pisać opo­wia­da­nia. Szcze­rze, nie ma czasu na to aby czy­tać bar­dzo dłu­gie maila.
3. PRZEDSTAW SWOJĄ PROPOZYCJĘ – napisz co możesz zaofe­ro­wać fir­mie. Podaj pomysł na współ­pracę. Niech marka widzi, że fak­tycz­nie Ci zależy.
4. NIE NARZUCAJ SIĘ – napi­sa­łaś maila i firma prosi Cie­bie o chwilę cier­pli­wo­ści? Daj im czas na zapo­zna­nie się z blo­giem. Firmy dostają od kilku do kil­ku­dzie­się­ciu maili na dzień w tej spra­wie. Nie biorą do współ­pracy pierw­szego lep­szego. Two­rzą bazę z któ­rej póź­niej wybie­rają te naj­cie­kaw­sze. Jeśli napi­sali, że się ode­zwą to licz na to, że tak będzie. Jeśli się nie ode­zwą – cóż, może zde­cy­do­wali się na kogoś innego. Ja na maile odpi­suje zawsze – nie­za­leż­nie od tego jaka jest decy­zja. Sza­nuje osoby. które są zain­te­re­so­wane współ­pracą z naszą firmą i dla­tego nie zosta­wiam ich bez odpo­wie­dzi.
5. NIE WYMAGAJ ZA DUŻO JEŚLI JESTEŚ POCZĄTKUJĄCA – cho­dzi mi tutaj tylko i wyłącz­nie o wyceny wpi­sów. Musisz się cenić, ale nikt nie da począt­ku­ją­cemu blo­gerowi 2 000 zło­tych. Mając zbyt wygó­ro­wane wyma­ga­nia może zda­rzyć się tak, że firma już po pierw­szym mailu z pro­po­zy­cją zre­zy­gnuje wła­śnie z takiego względu.
Koniecz­nie daj­cie znać czy zga­dza­cie się z tym wpi­sem.

Udostępnij

niedziela, 23 kwietnia 2017

PRZEGLĄD TYGODNIA | CZTERY STROJE - SUKIENKA, RAJSTOPY, BODY, KOZAKI ZA KOLANO (OVER KNEE BOOTS)


 
SUKIENKA - NO NAME
 RAJSTOPY - CALZEDONIA
 ZAKOLANÓWKI - H&M
 KOSZULA - BUTIK
SPÓDNICA - H&M
RAJSTOPY - CALZEDONIA

outfit, kozaki

BODY KORONKOWE - TALLY WEIJL
MARYNARKA - NO NAME
SPODENKI - NO NAME
RAJSTOPY - GATTA
KOZAKI - DEEZESUKIENKA - TROLL
RAJTOPY - GATTA
KOZAKI - DEEZE
Udostępnij

sobota, 22 kwietnia 2017

PUDEŁKO PEŁNE PEREŁEK? | PREZENTACJA BOXU LIFERIA


"Liferia – to osobisty asystent w doborze kosmetyków. Piękno kojarzy się z emocjami i inspiracją. Staramy się tworzyć wyjątkowe produkty, które będą jeszcze bardziej podkreślać Twoją urodę, kobiecość i wyjątkowość. Każdy produkt jest sprawdzony przez nas osobiście, spełnia wysoki standardy jakości i jest ładnie zapakowany w pudełko-niespodziankę, które dostarczymy prosto pod Twoje drzwi. Chcemy sprawić Сi przyjemność, abyś mogła się cieszyć z każdej chwili."


PŁYN MICELARNY BALNEO KOSMETYKI
produkt pełnowymiarowy, pojemność: 250 ml, cena: 29 zł
 
Płyn dzięki delikatnym składnikom tj. wyciąg z kaktusa, d-pantenol i woda oczarowa idealnie nadaje się do codziennego oczyszczania i pielęgnacji skóry twarzy. Usuwa makijaż, zanieczyszczenia, tonizuje, rozświetla i nawilża. Doskonale sprawdza się dla skóry wrażliwej, odwodnionej i skłonnej do alergii.


PĘSETA THE VINTAGE COSMETICS
cena: ok. 40 zł
 
Urocza pęseta ze stali nierdzewnej pomoże Ci usunąć nawet najkrótsze włoski i perfekcyjnie wyregulować brwi. Pamiętaj, aby wyrywać włoski zgodnie z ich kierunkiem wzrostu, a kolorowa pęseta zajmie się resztą.


KOJĄCY TONIK DO TWARZY ARONIA NATURALIS
produkt pełnowymiarowy, pojemność: 200 ml, cena: 15 zł
 
Tonik delikatnie odświeża i tonizuje skórę, która odzyskuje zdrowy koloryt, jest jędrna, świeża i wygładzona oraz gotowa do nałożenia kremu. Produkt jest bogaty w ekstrakty roślinne, dzięki czemu wzmacnia naczynka, daje uczucie komfortu i ukojenia. Preparat o naturalnym pH, bezpiecznym dla skóry wrażliwej.

LUKSUSOWY ŻEL POD PRYSZNIC APPLE&BEARS
travel size, pojemność: 50 ml, cena: ok. 21 zł
Żel jest kosmetykiem naturalnym i posiada certyfikat ECOCERT. Nie ma w składzie alkoholu, parabenów ani SLSów i jest odpowiedni dla wegan. Zabierz ze sobą miniaturkę żelu w podróż albo użyj produktu, gdy chcesz podarować sobie chwilę niesamowitego relaksu i poczuć na skórze prawdziwy luksus. Mix zapachów.
NAWILŻAJĄCY KREM NA DZIEŃ AHAVA
travel size, pojemność: 15 ml, cena: ok. 40 zł
 
Beztłuszczowy krem o lekkiej konsystencji,który nawilża skórę, pozostawiając ją jędrną, gładką i promienną. Produkt zawiera witaminę E, aloes oraz kompleks Osmoter obecny jedynie w preparatach AHAVA.
Udostępnij

wtorek, 11 kwietnia 2017

TOSAVE | SZAL, SZARA BLUZKA Z ODKRYTYMI RAMIONA, KORONKOWE BODY

Jakiś czas temu otrzymałam od firmy TOSAVE z trzema wybranymi przez siebie rzeczami. Jeśli jesteście zainteresowani na co się zdecydowałam to zapraszam do dalszej części wpisu.SZAL

Zdecydowanie mój numer 1! Szal jest długi i wykonany z bardzo miłego materiału. Na końcach zakończony frędzlami. Lekko się elektryzuje. Można go nosić na różne sposoby - standardowo owinąć go wokół szyi, ale też jako narzutka. Sprawdza się do każdej stylizacji. Szal kosztuje 4,86 $.

KORONKOWE BODY

Z tego ciuszka również jestem zadowolona. Jest naprawdę dobrze wykonany i prezentuje się efektownie. Idealne pod zwykły biały luźny T-shirt. Charakteru nadaje choker. Wziełam rozmiar XL i przy moim wzroście (172 cm) pasuje idealnie. Nie widać żadnych niedociągnięć w szyciu. Wykonane całościowo z koronki bez żadnego podszycia. Kosztuje 3,22$.
SZARA BLUZKA

Ta bluzka niestety nie wypaliła. O ile wykonanie jest świetne i materiał jest gruby tak nie trafiłam z rozmiarem.  Wybrałam rozmiar XL. Okazała się stanowczo za duża, a szkoda bo bardzo mi się spodobała. Kosztuje 4,93 $.

Udostępnij

sobota, 8 kwietnia 2017

NAWILŻAJĄCA PIANKOWA MASKA DO TWARZY TOO COOL FOR SCHOOL | CZY JEST WARTA TAKICH PIENIĘDZY?

Jakiś czas temu pokazywałam Wam moje zdobycze z drogerii Sephora >> TUTAJ
W nowościach była między innymi piankowa maska do twarzy marki Too Cool For School. Czy warto się nią zainteresować? Zapraszam do zapoznania się z moją opinią.

too cool for school, hit, KOSMETYKI KOREAŃSKIE, PIELĘGNACJA TWARZY, TOO COOL FOR SCHOOL, twarz,

Formuła maski o konsystencji bitej piany, przypominająca bezę, została wzbogacona o białko jaja i ekstrakty z żółtka jaja. W zaledwie pięć minut przywraca szarej skórze blask i pozostawia gładką, promienną cerę.
Ekstrakt z białka jaja oczyszcza i rozświetla skórę podczas, gdy ekstrakt z żółtka jaja pozostawia ją nawilżoną, gładką i aksamitną. Unikalna maska w piance nawilża skórę i sprawia, że staje się ona piękna i pełna blasku.
 
 ________________________________________________________________

Maska jest dostępna w drogeriach Sephora i kosztuje 75 złotych / 100 ml. Na uwagę zasługuje fakt, że jest to produkt koreański. Konsystencją przypomina pianki do golenia. Jest zbita a zarazem nakładając ją na twarz jest bardzo delikatna. Używam tego produktu jako pianka do codziennego mycia twarzy. Z racji jej delikatności używana jest tylko rano. 


Pianka ma bardzo delikatny zapach. Opakowanie z pompką, co ułatwia wydobycie produktu. Trzeba jednak uważać. Według mnie wylatuje za dużo produktu jak na jeden raz, ale i to idzie okiełznać.


Pianka delikatnie oczyszcza skórę twarzy więc z pewnością nie nada się jako produkt na noc. Kosmetyk nie zapchał mojej cery ani nie spowodował podrażnienia. Ma ona działanie lekko nawilżające co bardzo mi się spodobało. Nie odczułam żadnego wysuszenia naskórka.


Pianka nie jest za bardzo wydajna. Przy codziennym używaniu starczyła mi na trochę ponad miesiąc. Z racji tego, że trochę kosztuje - nie wiem czy zdecyduje się na ponowny zakup. Raczej poszukam czegoś innego niemniej jednak produkt sam w sobie bardzo polecam.
Udostępnij

piątek, 7 kwietnia 2017

RODZAJE MASECZEK | PIELĘGNACJA TWARZY

skóra mieszana, skóra tłusta, skóra wrażliwa
Maseczki regenerujące – dostarczają przede wszystkim witamin i składników odżywczych. Najczęściej używane do cer dojrzałych, mieszanych, normalnych. 
  
Maseczki wygładzające - głównie przeznaczone do cery dojrzałej. Wygładzają i ujędrniają skórę, usuwają drobne zmarszczki. Zawierają kompleksy łagodzące. Często składnikiem czynnym jest olej winogronowy. 
  
Maseczka nawilżająca - poprawia stan nawodnienia komórek. DO każdego rodzaju cer. Składniki aktywne zawarte w tego typu maseczkach to : ogórecznik lekarski, krwawnik, rumianek, siemielniane ,algi, witaminy, gliceryna, olej sezamowy, olej migdałowy, kwas hialuronowy. Olej Joba miłorząb japoński.
 
Maseczka oczyszczająca -głównie do cery mieszanej, tłustej ze skłonnością do trądziku. Zawierają głównie kaolin, bentonit, tytan cynku ,wyciągi ziołowe, chitozan, glinki. Wnikają w pory oczyszczają je , a następnie zwężają. Działają przeciwzapalnie. 
  
Maseczki chłodzące - najczęściej o konsystencji żelowej. Głównie do cery wrażliwej i podrażnionej przez UV/mróz. Główne składniki aktywne to : rumianek, mentol, ekstrakt z zielonej herbaty i ogórka 
  
Maseczki kremowe – emulsja typu W/O, ciężka. Temperatura pod maską jest podwyższona-(lepsze ukrwienie i dotlenienie*), głównie do cery suchej 
  
Maseczki żelowe - zapobiegają odparowaniu wody – woda gromadzi się pod powierzchnią filmu, nawadnia i uelastycznia skórę. Nie zawierają tłuszczu. Zalecana do cer tłustych i mieszanych. 
  
Maseczki podwójne kremowo-żelowe - połączenie kremu i żelu, do każdego rodzaju cery. Nawilżają i natłuszczają skórę. 
  
Maseczki parafinowe - nakładane na skórę pędzlem, która wcześniej została posmarowana specjalnym płynem lub kremem. Twardniejąca parafina tworzy okluzję, która zatrzymuję ciepło-lepsze wchłanianie substancji czynnych. Maseczkę utrzymuję się do ok. 3 min. 
  
Maseczki peel-off – tworzą po wyschnięciu elastyczną błonę, którą usuwana się wraz z obumarłymi warstwami naskórka, wydzieliną łojową i zanieczyszczeniami. 
  
Maseczki termiczno-modelujące – składają się z sproszkowanych minerałów, które rozdrabia się z wodą . Podczas odparowania wody maski rozgrzewają się i oddają ciepło skórze. Temp. pod maską może sięgać nawet do 45C. 
  
Maseczki stałe –pasty lub proszki. Zastygają na twarzy tworząc skorupę.

Udostępnij

czwartek, 6 kwietnia 2017

CERA TŁUSTA | JAK O NIĄ DBAĆ ABY WYGLĄDAŁA JAK NAJLEPIEJ

W ostatnim poście opisywałam Wam jak dbać o cerę mieszaną. Jeśli jeszcze nie widziałyście tego wpisu to serdecznie zapraszam TUTAJ, a jeśli macie cerę suchą to odsyłam TUTAJ


Dzisiaj kolej na równie problematyczną cerę jak dwie poprzednie - cera tłusta która niestety jest dosyć często mylona z mieszaną. Jak ją rozpoznać i jak o nią dbać aby wyglądała dobrze? Zapraszam do dalszej części wpisu.
CHARAKTERYSTYKA CERY TŁUSTEJ


- pokryta warstwą tłuszczu, błyszcząca 
– szara, gruba, słabo ukrwiona, 
–z rozszerzonymi ujściami gruczołów łojowych (skórka pomarańczy) i zaskórnikami 
- dobrze reaguje na wodę, mydło i znosi czynniki atmosferyczne 


Przyczyną powstawania tej cery jest nadczynność gruczołów łojowych.


JAK PIELĘGNOWAĆ CERĘ TŁUSTĄ?

GŁÓWNĄ ZASADĄ jest zmniejszenie grubości warstwy rogowej naskórka, regulacja wydzielania gruczołów łojowych, poprawa ukrwienia skóry, nawilżanie. 

–mycie twarzy żelami bez mydła przeznaczonymi do cery tłustej 
–tonizowanie skóry tonikiem do cery tłustej 
–delikatne emulsje do nawilżania skóry 
–kremy nawilżająco- matujące 
–kremy do cery tłustej na noc 
–lekkie podkłady matujące
–bibułki matujące zbierające nadmiar serum w ciągu dnia 
–plastry oczyszczające pory 
–peeling gruboziarnisty ze sproszkowanymi łupinkami nasion 
–wit. z gr. B (bez B12), tabletki drożdżowe- hamują czynności gruczołów łojowych 
–unikanie potraw wzmacniających łojotok: słodyczy, mocnej kawy, herbaty, papierosów, ostrych dań 
–unikanie promieniowania UV i kosmetyków na bazie alkoholu 


SKŁADNIKI PREPARATÓW PRZEZNACZONYCH DO SKÓRY TŁUSTEJ

–algi 
–aloes zwyczajny lub drzewiasty, łopian, azulen, brzoza, morszczyn, oczar, tymianek, chmiel, pokrzywa 
–wit. z grupy B, krzem, cynk, siarka 
–wit. A, 10-30% mocznik, AHA, BHA 
–kaolin 
–triclosan 


Substancje wykorzystywane w pielęgnacji cery tłustej/ łojotokowej: 

– działanie sebostatyczne - hamowanie działania 5-α-reduktazy: kwas azelainowy, sebacynowy, związki cynku, wit. B6, ekstrakt z drożdży, ekstrakt z ziaren lnu, retinoidy 

– działanie bakteriostatyczne - olejek z drzewa herbacianego, olejek z pomarańczy, rumianek, ekstrakt z kory wierzby białej, mącznica lekarska, bluszcz, nagietek, szałwia, melisa, rozmaryn, żeń-szeń, olejki z cedru, cynamonu, cytryny, jałowca, mięty, limetki, kwas azelainowy 


działanie keratolityczne - kwas glikolowy, migdałowy, salicylowy, azelainowy, pirogronowy 

– działanie łagodzące i przeciwzapalne (spada aktywność oksygenazy i lipooksygenazy): żeń-szeń, wyciąg z lukrecji, rumianek, krwawnik, aloes, zielona herbata, algi, nagietek, kasztanowiec, alantoina, pantenol

Udostępnij

poniedziałek, 3 kwietnia 2017

PROGRAM EWY CHODAKOWSKIEJ "SUKCES" - MOJA OPINIA JEGO TEMAT
Wiosna zawitała u Nas na stałe. Pewnie nie jedna z Was obudziła się z zimowego snu i stwierdziła, że pora zacząć ćwiczyć. Większość osób szuka pomocy w internecie. Przeszukują wiele programów treningowych i szukają czegoś dla siebie. Ja postanowiłam przetestować program "Sukces" Ewy Chodakowskiej. Mówiąc szczerze już od jakiegoś czasu dałam sobie spokój z jej programami. Postawiłam na inne formy ćwiczeń jednak stwierdziłam, że zobaczę co Ewa proponuje w tych zestawach ćwiczeń.

Cały program składa się z trzech setów gdzie każdy z nich trwa 15 minut. Plusem tego programu jest to, że nie musimy wykonywać go całego. Wszystko zależy od zaawansowania osoby. Dla mnie nie było problemu wykonać go całego.

Pierwsza część to trening HIT cardio, który jest zalecany osobom zaawansowanym. Dużo skakania. W tym przypadku zgodzę się w 100%. Jeśli nie jesteś zaawansowana to lepiej daj sobie spokój - ta część wymaga wielkiej koncentracji i bardzo dobrej techniki ćwiczeń. Mimo, że ta część jest męcząca to uśmiech nie schodził mi z twarzy przez całe 15 minut. Bardzo się z nim polubiłam. 

Druga część koncentruje się  na kształtowaniu pośladków oraz pozbyciu się cellulitu. Ćwiczenia nie obciążają stawów. Z pozoru wyglądają na łatwe i przyjemne, ale uwierzcie - dają niezły wycisk. Według mnie są ćwiczenia dla wszystkich niezależnie od poziomu ich wytrenowania. Wszystkie wykonywane są na macie.

Trzecia i ostatnia już część to ćwiczenia skupiające się na mięśniach brzucha oraz dolnej części grzbietu. Przy tych ćwiczeniach doskonale poczujecie każdy mięsień, ale niezwykle ważna jest tutaj precyzja i technika. Tak jak w przypadku pierwszej części musicie być ostrożne.

Podsumowując, jest to dobry program stworzony tak naprawdę dla osób mniej jak i więcej zaawansowanych. Tak jak w przypadku każdego innego treningu trzeba zwrócić szczególną uwagę na precyzję i technikę.
W Ewie jest o wiele więcej życia niż w popularnym "SKALPELU", a takie programy sobie cenię.  Lubię gdy coś się dzieje. Mimo, że trening trwa 45 minut, to czas przy nim bardzo szybko upływa.

Program treningowy kosztuje 34,96 złotych.

SKALPEL -> KLIK
Udostępnij

niedziela, 2 kwietnia 2017

CERA MIESZANA | JAK O NIĄ DBAĆ I NA JAKIE SKŁADNIKI WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ
Jakiś czas temu opisywałam Wam cerę suchą. Cały wpis znajdziecie KLIK . Dzisiaj pokrótce dowiecie się jak dbać o cerę mieszaną. 

CHARAKTERYSTYKA CERY MIESZANEJ

część twarzy tłusta (pas środkowy w kształcie T- broda, nos, czoło)
Reszta twarzy sucha lub normalna
skóra trudna do pielęgnacji
nieprawidłowa reakcja na wodę i mydło oraz środki kosmetyczne (podrażnienie, zaczerwienienie, pieczenie- poza strefą T)
częsta nadwrażliwość na środki fizyczne i chemiczne

JAK PIELĘGNOWAĆ CERĘ MIESZANĄ?

główna zasada: ograniczenie pracy gruczołów łojowych w miejscach przetłuszczających się, bez uszkodzenia okolic suchych
mycie twarzy żelami do cery mieszanej
przemywanie twarzy w strefie T tonikiem ściągająco- oczyszczającym, przeciwłojotokowym
kremy lub żele matujące na strefę T
kremy nawilżające na boki twarzy, pod oczy i na policzki
podkłady matujące (optycznie matują nadmiar tłuszczu, jednocześnie nie wysuszając skóry)
bibułki matujące strefę T
peelingi drobnoziarniste z syntetycznymi kuleczkami lub enzymatyczne
1-2 razy w tygodniu- maseczka nawilżająca na całą twarz, na strefę T maseczka ściągająco- oczyszczająca dla cery tłustej
SKŁADNIKI KTÓRE POWINNY ZNALEŹĆ SIĘ W KOSMETYKACH DO PIELĘGNACJI CERY MIESZANEJ


–Witamina A

–Kwasy owocowe (AHA, BHA)

–PHA w okolicach suchych

–PolimeryUdostępnij
Designed by Blokotek. All rights reserved.